Op deze pagina vindt u onze Disclaimer, Privacyverklaring en Algemene Voorwaarden.
 
Deze website is eigendom van:

Sofie Sergeant, Schoonheidssalon FIE
Noormannenstraat 23 • 3000 Leuven
016 92 04 19 • info@fie.be

Ondernemingsnummer: BE 0660.823.782
Rekeningnummer: BE23 7360 2706 5791

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

 
 

Disclaimer

1. Copyright

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Schoonheidssalon FIE of rechthoudende derden. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van Schoonheidssalon FIE informatie of beeldmateriaal van de website openbaar te maken, te kopiëren, te downloaden of te verspreiden. De informatie mag wel worden afgedrukt en/of gedownload voor eigen gebruik. Voor meer informatie kunt u via de e-mail contact opnemen met de beheerders van deze website: info@fie.be
 

2. Aansprakelijkheid

2.1. Schoonheidssalon FIE is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat de klant Schoonheidssalon FIE onjuist en/of onvolledig heeft ingelicht over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
2.2. Schoonheidssalon FIE is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke bezittingen die door de klant zijn meegenomen naar het schoonheidssalon.
2.3. Schoonheidssalon FIE besteedt de uiterste zorg aan de informatie die op de website beschikbaar wordt gesteld, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van deze informatie. Schoonheidssalon FIE aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door gebruik van de website of vanwege de onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op de website. Komt u onvolledigheden of onjuistheden tegen op de website dan stellen we het op prijs dat u de beheerder van de website via de e-mail hierover contacteert: info@fie.be
2.4. Schoonheidssalon FIE is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op de website plaatsen, bijvoorbeeld als reactie op een bericht, en kan dan ook niet voor eventuele schade als gevolg hiervan aansprakelijk gesteld worden.
2.5. Schoonheidssalon FIE kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het plaatsen van auteursrechtelijk materiaal door bezoekers van de website.
2.6. Schoonheidssalon FIE streeft ernaar dat de website voortdurend toegankelijk is, maar Schoonheidssalon FIE is niet aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen wanneer om welke reden dan ook de website niet beschikbaar is of niet correct functioneert. Schoonheidssalon FIE kan niet garanderen dat de website vrij is van virussen of andere verstorende elementen.
2.7. De website van Schoonheidssalon FIE kan hyperlinks naar websites van derden bevatten of hier onrechtstreeks naar verwijzen. Dit impliceert geen goedkeuring van de inhoud hiervan. Schoonheidssalon FIE is niet aansprakelijk voor de inhoud en kenmerken van deze websites en eventuele schade die hierdoor wordt veroorzaakt.
 

3. Wijzigingen

Schoonheidssalon FIE behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging de website naar eigen inzicht en op welk moment dan ook te veranderen. Schoonheidssalon FIE is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de verandering of de beëindiging van de website.

 
 

Privacyverklaring

1. Persoonsgegevens

Schoonheidssalon FIE respecteert de privacy van haar klanten en de bezoekers van de website. Persoonlijke gegevens die door de klant worden verschaft worden met uiterste zorg en vertrouwelijkheid behandeld. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die worden gesteld door de Privacywet.

De klant verstrekt aan Schoonheidssalon FIE persoonlijke gegevens voor het opstellen van een klantenfiche, dat wordt verwerkt in het klantenbestand. De klant voorziet daarbij Schoonheidssalon FIE eveneens vooraf aan de behandeling van alle gegevens die van belang zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de overeengekomen behandeling. Schoonheidssalon FIE zal de gegevens van de klant niet zonder schriftelijke toestemming van de klant verkopen of verhuren aan derden.
 

2. Geheimhouding

Schoonheidssalon FIE is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant tijdens de behandeling verstrekt. We beschouwen informatie als vertrouwelijk als dit door de klant wordt meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Op basis van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak vervalt de geheimhoudingsplicht en is Schoonheidssalon FIE verplicht om de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
 

3. Gebruik van cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies; dit zijn kleine bestanden die met de pagina’s van onze website worden meegestuurd en die door uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Dit stelt ons in staat om het gedrag van de bezoekers van onze website te analyseren. Het is mogelijk om het gebruik van cookies te weigeren. In dat geval kunnen wij een goede functionaliteit van onze website niet garanderen.
 

4. Google Analytics

Op onze website maken wij gebruik van Google Analytics. Hiermee verkrijgen wij informatie over hoe gebruikers onze website gebruiken. Deze informatie, waaronder ook het adres van uw computer (IP-adres), wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De informatie wordt door Google gebruikt om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt, om hierover rapporten voor ons op te stellen en om adverteerders in te lichten over de doeltreffendheid van hun campagnes. Google kan deze informatie aan derden verstrekken, wanneer Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of wanneer deze derden de informatie namens Google verwerken. Hier hebben wij geen invloed op.
 

5. Klikgedrag en bezoekgegevens

Wij houden op onze website algemene bezoekgegevens bij. Daardoor kunnen in het bijzonder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van het bezoek en de gegevens die uw browser meestuurt, geregistreerd worden voor het doen van statistische analyses van het bezoek- en klikgedrag op onze website. Wij doen ons best om deze gegevens zoveel mogelijk anoniem te houden. De gegevens worden niet aan derden verstrekt.
 

 
 

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke behandeling, aanbieding en transactie tussen Schoonheidssalon FIE en de klant, tenzij er door de partijen op een uitdrukkelijke en schriftelijke manier is afgeweken van deze algemene voorwaarden.
 

2. Verplichtingen van Schoonheidssalon FIE

2.1. Schoonheidssalon FIE staat ervoor in dat de behandelingen die worden uitgevoerd voldoen aan de eisen van goed en zorgvuldig vakmanschap. Hierbij wordt gebruikgemaakt van degelijke materialen en producten.
2.2. Schoonheidssalon FIE zal de klant op de hoogte stellen van de aard en de omvang van de behandeling, de te verwachte resultaten en eventuele risico’s van de behandeling.
2.3. Schoonheidssalon FIE zal de klant zoveel als redelijkerwijs mogelijk is informeren over de financiële gevolgen van de wijziging of aanvulling van de behandeling.
2.4. Schoonheidssalon FIE zal aan de klant vragen om de juiste informatie te verstrekken die nodig is om de behandeling naar behoren uit te kunnen voeren.
2.5. Schoonheidssalon FIE voert geen behandelingen uit die buiten haar beroepscompetenties valt.
 

3. Verplichtingen van de klant

3.1. De klant dient alle gegevens aan Schoonheidssalon FIE te verstrekken, die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het goed uitvoeren van de behandeling.
3.2. De klant dient vooraf aan het sluiten van de overeenkomst Schoonheidssalon FIE op de hoogte te brengen van eventuele specifieke wensen.
 

4. Betaling

4.1. Schoonheidssalon FIE vermeldt de prijzen van alle behandelingen en producten zichtbaar op de website en in het salon.
4.2. De vermelde prijzen zijn inclusief btw.
4.3. Aanbiedingen zijn geldig gedurende de vermelde looptijd en/of voor zolang de voorraad strekt.
4.4. De klant dient direct na de behandeling de betaling van de behandeling en de aankoop van eventuele producten contant te voldoen. Onder contante betaling valt ook het bijschrijven van het verschuldigde bedrag op de rekening van Schoonheidssalon FIE op het tijdstip van de aankoop via een erkende vorm van elektronisch betalen.
 

5. Annuleringsvoorwaarden

5.1. De klant dient bij verhindering de afspraak zo spoedig mogelijk te annuleren, maar in ieder geval 24 uur vooraf aan de afspraak.
5.2. Wanneer de klant de afspraak niet 24 uur voor de afspraak annuleert, mag Schoonheidssalon FIE het volledige bedrag voor de afgesproken behandeling bij de klant in rekening brengen.
5.3. Wanneer de klant meer dan 15 minuten te laat komt, mag Schoonheidssalon FIE de afspraak annuleren en toch het volledige bedrag voor de afgesproken behandeling bij de klant in rekening brengen.
5.4. In geval van overmacht hoeven beide partijen zich niet aan de verplichtingen in artikel 5.1, 5.2 en 5.3 te houden. Overmacht bestaat uit datgene wat de wet hierover zegt.
 

6. Garantievoorwaarden

6.1. Schoonheidssalon FIE biedt de klant 7 dagen garantie op de behandeling en/of producten.
6.2. Deze garantie geldt niet, wanneer:
        • De klant andere producten heeft gebruikt, dan die door Schoonheidssalon FIE zijn aanbevolen.
        • De klant de adviezen over de nazorg van de behandeling niet heeft opgevolgd.
        • De klant de producten niet volgens het advies van Schoonheidssalon FIE heeft gebruikt.
        • De klant de aanbevolen producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
 

7. Klachtenafhandeling

7.1. Heeft de klant een klacht over de behandeling of een product, dan dient deze zo spoedig mogelijk, maar minimaal binnen 5 werkdagen na ontdekking, schriftelijk per e-mail en via de telefoon gemeld te worden bij Schoonheidssalon FIE.
7.2. Schoonheidssalon FIE moet binnen 5 werkdagen een passend antwoord geven op de klacht.
7.3. Is een klacht gegrond, dan zal Schoonheidssalon FIE de behandeling opnieuw uitvoeren, zoals men overeengekomen is. Is dit volgens de klant zinloos, dan dient de klant dit schriftelijk kenbaar te maken.
7.4. Komen Schoonheidssalon FIE en de klant niet tot overeenstemming, dan kan de klant de klacht voorleggen aan de wetgever of een mediator.
 

8. Beschadiging & diefstal

8.1. Wanneer de klant meubilair, apparatuur of producten in Schoonheidssalon FIE beschadigt, dan heeft Schoonheidssalon FIE het recht om een schadevergoeding van de klant te eisen.
8.2. Diefstal wordt door Schoonheidssalon FIE altijd direct bij de politie gemeld.
 

9. Behoorlijk gedrag

De klant dient zich in Schoonheidssalon FIE te gedragen volgens de algemeen aanvaardbare normen. Wanneer de klant ook na meerdere waarschuwingen ongehoord bedrag blijft vertonen, heeft Schoonheidssalon FIE het recht om de klant zonder opgaaf van reden de toegang tot Schoonheidssalon FIE te weigeren.
 

10. Recht

Op elke overeenkomst tussen Schoonheidssalon FIE en de klant is het Belgische recht van toepassing. In het geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden is telkens de Nederlandse tekst bepalend. De versie die van toepassing is, is steeds de laatst gedeponeerde versie of de versie die van kracht was tijdens het tot stand komen van de overeenkomst.
 

Secured By miniOrange